ឆ្នាំ ២០២១ សៀងហៃអេឌីនិងការបង្ហាញនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ

យើងនឹងចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងឧបករណ៍អេស៊ានសៀងហៃលើកទី ២៩ ។
ស្តង់លេខ៖ ៨.១H-១៦១៦១០
ពេលវេលាបង្ហាញ៖ ថ្ងៃទី ២១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២១– ថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២១

សូមស្វាគមន៍មកកាន់យើង!

 

exhibition

ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ឧសភា -២២-២០២១